Terms & Conditions

Algemene verkoopvoorwaarden Haakplein v.o.f.. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende de verkoop van digitale handwerkpatronen, handwerkartikelenen, mode accessoires waarbij Haakplein v.o.f. verkoper is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2 Voorwaarden waarnaar koper verwijst worden uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald en slechts voorzover zij niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van verkoper. 

 

2. Totstandkoming overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. 

2.2 Tenzij koper een schriftelijke aanbieding heeft aanvaard, komt een overeenkomst tussen verkoper en koper slechts tot stand indien en nadat koper hierbij hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, aan verkoper een order heeft verstrekt en verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd of tot uitvoering daarvan is overgegaan. Onder order dient te worden verstaan alle bestellingen, op welke wijze dan ook gedaan en/of ter kennis van verkoper gebracht. 

2.3 Zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover verkoper hiermee (schriftelijk) instemt. Indien de overeenkomst met instemming van verkoper wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle voor verkoper hieraan verbonden kosten te vergoeden. 

2.4 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en verkoper zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan koper te leveren. 

 

3. Aflevering 

3.1 (Af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: 

a. Indien de goederen door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangstname van de goederen; 

b. Indien de goederen worden verzonden of getransporteerd door een vervoermiddel van verkoper dan wel een door verkoper ingeschakelde vervoerder: op het moment dat de goederen zijn uitgeladen en/of getekend is voor ontvangst; 

c. Indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van verkoper plaatsvindt: op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten. 

 

4. Risico-overgang 

4.1 Het risico voor schade en/of verlies van de goederen tijdens of in verband met het transport van de goederen is voor koper. Koper dient er desgewenst voor zorg te dragen dat de goederen adequaat zijn verzekerd. Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid ten deze. 

4.2 Indien de zaken niet afgeleverd kunnen worden tengevolge van omstandigheden, waarvoor verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot aflevering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 3 dagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen kennis heeft gegeven aan koper. In dit geval gaat hiermee het risico over op koper. 

 

5. Levertijd 

5.1 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.2 Verkoper is niet in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. 

5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers van verkoper. 

5.4 Verzending en levering zullen uitsluitend plaatsvinden na ontvangst van de betaling door verkoper.

5.5 Verzending en levering vinden plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

 

6. Klachten 

6.1 Koper is verplicht de zaken bij aflevering grondig te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken en bij aanwezigheid daarvan verkoper onmiddellijk te waarschuwen. Als zodanige gebreken worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarnemingen of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde zaken ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de waarschuwingsplicht vervalt ieder recht op reclameren. 

6.2 Klachten betreffende de geleverde zaken moeten schriftelijk door koper bij verkoper worden ingediend, en wel uiterlijk 8 dagen na aflevering of - bij verborgen gebreken - binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De klacht dient een gemotiveerde omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Klachten kunnen nimmer geldend worden gemaakt één jaar na levering. 

6.3 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in het bezit van koper en wel in de staat waarin zij zijn geleverd. 

6.4 Geringe, in de handel toelaatbare geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen klacht-grond opleveren. 

6.5 Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de zaken en omtrent exclusiviteit zijn slechts van kracht voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegezegd. 

6.6 Indien koper tijdig een klacht heeft gemeld bij verkoper en deze klacht heeft erkend, dan is verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging of herstel van de geleverde zaak of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. 

6.7 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk instemt. 

6.8 Retourzendingen zijn slechts toegestaan met toestemmingen van verkoper. Zij geschieden voor rekening en op risico van koper. 

 

7. Betaling 

7.1 Alle betalingen moeten geschieden binnen 30 dagen na besteldatum. Bij leveringen onder rembours is verkoper gerechtigd de kosten van remboursement in rekening te brengen. 

7.2 Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- of bankrekening van verkoper. Verkoper is niet verplicht cheques en/of wissels als betaling te accepteren. 

7.3 Indien binnen de gestelde termijn niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen, raakt koper zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim. In dat geval is koper over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als hele maand. 

7.4 Indien verkoper de vordering ter incassering aan derden uit handen geeft, is koper naast betaling van de hoofdsom en rente tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen salaris en verschotten van advocaat, deurwaarder en/of andere gemachtigde(n) - gehouden zijn tot vergoeding van alle door verkoper geleden schade. De buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. 

7.5 Alle betalingen worden toegerekend aan de oudst openstaande vordering en de daarmee verband houdende rente en buitengerechtelijke incassokosten. 

7.6 Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper zekerheid te stellen indien verkoper goede reden heeft te veronderstellen dat koper zijn betalingsverplichtigingen niet zal nakomen. Deze goede reden wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien er inmiddels vervallen facturen onbetaald zijn gebleven of indien het acceptatiebeleid van een eventueel in het geding zijnde kredietverzekeraar daartoe aanleiding heeft.

7.7 Indien binnen de gestelde termijn niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen, heeft verkoper het recht, eenzijdig en zonder mededeling aan koper, de overeenkomst te laten vervallen.

 

8. Prijs 

8.1 Alle verkoopprijzen of anderszins genoteerde bedragen zijn netto, zonder aftrek of korting en exclusief omzetbelasting of andere heffing. 

8.2 Verkoper is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien en voor-zover na acceptatie van de opdracht door verkoper de voor rekening van verkoper komende rechten, premies, belastingen of vrachten zijn verhoogd, dan wel valutawijzigingen van de prijzen van de door verkoper gebruikte materialen en onderdelen daartoe aanleiding geven. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Behoudens eigen opzet of grove schuld, is verkoper niet aansprakelijk voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid van de door verkoper geleverde zaken. 

9.2 In geen geval is verkoper aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade. 

 

10. Overmacht 

10.1 In geval van overmacht, waaronder tevens dient te worden verstaan belemmerende overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, machinestoring en stremming van vervoer zal verkoper hiervan onverwijld melding maken aan koper en kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. 

10.2 Gedurende de overmacht van verkoper wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, onverminderd het recht van partijen om in onderling overleg een regeling te treffen inzake ontbinding of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. 

10.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht langer dan twee maanden opgeschort wordt, zijn zowel verkoper als koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 

 

11. Verpanding in geval van doorverkoop 

11.1 In geval van doorverkoop aan een derde van de door verkoper aan koper geleverde en door deze onbetaalde goederen, is koper verplicht terstond na het ontstaan van de vordering van koper op een derde, deze vordering aan verkoper te verpanden tot een maximum van het bedrag waarvoor verkoper de goederen aan koper heeft verkocht, zulks tot zekerheid voor de betaling aan de koopsom aan verkoper. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Verkoper behoudt de eigendom van alle aan koper krachtens overeenkomst afgeleverde en af te leveren zaken totdat: 

a. Alle vorderingen van verkoper voortvloeiend uit door haar aan koper gedane lever-anties volledig door koper zullen zijn voldaan; 

b. Koper alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden, die verkoper ten behoeve van hem heeft verricht in het kader van de desbetreffende overeenkomst; 

c. Koper de vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van de bedoelde overeenkomsten heeft voldaan; 

d. Koper zekerheid heeft gesteld voor het volledige bedrag van de openstaande vorderingen vermeerderd met bijkomende kosten. 

12.2 Koper is verplicht deze goederen op eerste afroep van de verkoper te tonen en terug te geven, indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien zijn schuldsanering is aangevraagd of uitgesproken, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt, of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 

12.3 Zolang koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen is het koper niet toegestaan de zaken te vervreemden of te bezwaren. 

 

13. Ontbinding 

13.1 Verkoper heeft tegenover koper, die niet tijdig heeft betaald onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht een, meer of alle lopende koopovereenkomsten te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Koper is hierbij aansprakelijk voor alle door de verkoper geleden schade, de kosten van juridische bijstand, hieronder begrepen. 

13.2 In geval van 

(a) surséance van betaling, faillissement van koper of aanvrage van koper van het eigen faillissement, 

(b) ontbinding van de vennootschap van koper, 

(c) (besluit van koper tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van koper, 

(d) beslag op een belangrijk deel van het vermogen van koper, 

(e) het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of nietvolledig nakomen door koper van enige materiële contractuele verplichting jegens verkoper, 

(f) meer dan tweemaal niettijdige betaling door koper binnen een periode van 3 maanden, worden alle bedragen welke koper uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. In de bedoelde gevallen is verkoper bovendien bevoegd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de overige rechten van verkoper. 

 

14. Rechtsmacht 

14.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de verkoper zijn statutaire of feitelijke vestigingsplaats heeft, tenzij het een geschil betreft waarin door de wet de kantonrechter als bevoegde rechter is aangewezen. 

14.2 Op alle overeenkomsten, geregeerd door deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

English Translation of Terms and Conditions, this translation serves as an indication of terms and conditions, the Dutch version of Terms and Conditions prevails if there is a difference in interpretation between the translation and original version.

General sales conditions Haakplein v.o.f ..

1. General

1.1 These general terms and conditions of sale apply to all offers, quotations and agreements regarding the sale of digital handicraft patterns, handicraft items and fashion accessories, where Haakplein v.o.f. the seller, unless agreed otherwise in writing.
1.2 Conditions to which the buyer refers are excluded, unless explicitly stated otherwise in writing and only insofar as they do not conflict with the seller's general terms and conditions of sale.

2. Conclusion of the agreement
2.1 All offers and quotations by the seller are without obligation, unless expressly determined otherwise in writing.
2.2 Unless the buyer has accepted a written offer, an agreement between the seller and the buyer is only concluded if and after the buyer has placed an order to the seller either orally or in writing, whether or not by means of a representative, and the seller has placed the order in writing has confirmed whether it has been implemented. Order is to be understood to mean all orders made in any way and / or brought to the knowledge of the seller.
2.3 Once an agreement has been concluded, the agreement can only be changed or canceled if and insofar as the seller agrees to this (in writing). If the agreement is changed or canceled with the consent of the seller, the buyer must reimburse all costs associated with the seller.
2.4 Pictures, drawings, statements of colors, designs, sizes and the like, which are shown or provided before or at the conclusion of the agreement, are as accurate as possible, but are only provided or shown as a sample or model and are not strictly binding. Small deviations are permissible and the seller will be entitled to deliver the goods with these deviations, provided they are of good quality and quality.

3. Delivery
3.1 Delivery is deemed to have taken place:
a. If the goods are collected by or on behalf of the buyer: by the receipt of the goods;
b. If the goods are sent or transported by a means of transport of the seller or a transporter engaged by the seller: at the moment that the goods have been unloaded and / or signed for receipt;
c. If the actual delivery of the goods does not take place from the seller's business premises: the moment the goods leave this other place.

4. Transfer of risk
4.1 The risk for damage and / or loss of the goods during or in connection with the transport of the goods is for the buyer. If desired, the buyer must ensure that the goods are adequately insured. The seller has no liability in this regard.
4.2 If the goods cannot be delivered due to circumstances for which the seller is not liable, he is deemed to have fulfilled his obligation to deliver by keeping the goods ready for the buyer, provided that he does so within 3 days of the goods being delivered. has been completed shipping has given notice to buyer. In this case, the risk passes to the buyer.

5. Delivery time
5.1 The stated delivery time is only approximate and can never be regarded as a deadline, unless expressly agreed otherwise in writing.
5.2 The seller is not in default with regard to the delivery time unless he has been given written notice of default by the buyer, who has given him the opportunity to deliver within a reasonable period and the seller has not complied with this.
5.3 The seller is not liable for damage resulting from late delivery, if and insofar as this late delivery is due to circumstances that are not at the expense and risk of the seller, including non-timely fulfillment by suppliers of the seller.
5.4 Shipping and delivery will only take place after receipt of payment by the seller.
5.5 Shipping and delivery take place in order of receipt of payment.

6. Complaints
6.1 The buyer is obliged to thoroughly inspect the goods upon delivery for visible and / or immediately observable defects and to immediately notify the seller if they are present. All such defects that can be identified by normal sensory observations or a simple sample are considered as such defects. Furthermore, the buyer is obliged to check whether the delivered goods are also in accordance with the order on other points. Failure to comply with the warning obligation will invalidate any right to complain.
6.2 Complaints regarding the delivered goods must be submitted in writing by the buyer to the seller, at the latest 8 days after delivery or - in the case of hidden defects - within 8 days after the defects could reasonably be discovered. The complaint must contain a reasoned description of the defect and the seller must be given the opportunity to investigate the complaint upon first request. Complaints can never be asserted one year after delivery.
6.3 Complaints can only be asserted with regard to items that are still in the possession of the buyer and in the condition in which they were delivered.
6.4 Minor deviations in quality, quantity, width, color, finish, size, finish, etc., which are deemed permissible or technically unavoidable, cannot constitute grounds for complaint.
6.5 Guarantees regarding color fastness, watertightness, wash fastness, shrinkage freedom and other technical qualities of the goods and regarding exclusivity only apply insofar as these have been explicitly promised in writing by the seller.
6.6 If the buyer has timely reported a complaint to the seller and acknowledged this complaint, then the seller is at his option only obliged to deliver the missing, replacement or repair of the delivered item or return a proportional part of the purchase price.
6.7 The filing of a complaint does not suspend the buyer's payment obligation, unless the seller explicitly agrees to such suspension in writing.
6.8 Returns are only allowed with the consent of the seller. They take place at the expense and risk of the buyer.

7. Payment
7.1 All payments must be made within 30 days of the order date. For COD deliveries, the seller is entitled to charge the COD costs.
7.2 When payment is made by giro or bank, the date of payment is the day on which the vendor's giro or bank account is credited. The seller is not obliged to accept checks and / or bills of exchange as payment.
7.3 If no full payment of the amount due has been received within the set term, the buyer will be in default without further notice of default or reminder. In that case, the buyer owes an immediately payable interest of 1% per month on the overdue amount, whereby part of a month counts as a whole month.
7.4 If the seller hands over the claim for collection to third parties, the buyer is, in addition to paying the principal and interest, also obliged to reimburse all judicial and extrajudicial costs, including salary and disbursements of a lawyer, bailiff and / or other authorized person (s). - are obliged to compensate for all damage suffered by the seller. The extrajudicial costs then amount to at least 15% of the amount to be collected.
7.5 All payments are allocated to the oldest outstanding claim and the related interest and extrajudicial collection costs.
7.6 The buyer undertakes to provide security at the seller's first request if the seller has good reason to assume that the buyer will not meet his payment obligations. This good reason is in any case deemed to be present if invoices that have expired have remained unpaid or if the acceptance policy of any credit insurer in question has cause to do so.
7.7 If within the stipulated period not full payment of the amount due has been received, the seller has the right, unilaterally and without notification to the buyer, to cancel the agreement.

8. Price
8.1 All sales prices or otherwise quoted amounts are net, without deduction or discount and excluding turnover tax or other levy.
8.2 The seller is always entitled to increase the agreed price if and insofar as after the acceptance of the order by the seller the rights, premiums, taxes or freight on behalf of the seller have increased, or currency changes in the prices of the materials used by the seller and parts give cause to do so. If the price increase takes place within three months after the conclusion of the agreement, the buyer has the right to dissolve the agreement.

9. Liability
9.1 Except for own intent or gross negligence, the seller is not liable for damage, either directly or indirectly, caused by unsuitability of the goods delivered by the seller.
9.2 Under no circumstances is the seller liable for damage consisting of loss of turnover or goodwill, reduced revenue, loss of profit or other indirect damage.
10. Force majeure
10.1 In the event of force majeure, which should also be understood as impeding governmental measures, fire, strike, machine failure and obstruction of transport, the seller will immediately notify the buyer and the buyer cannot claim any compensation.
10.2 During the force majeure of the seller, the execution of the agreement will be suspended, without prejudice to the parties' right to make an arrangement by mutual agreement regarding termination or partial execution of the agreement.
10.3 If the execution of the agreement is suspended for longer than two months due to force majeure, both seller and buyer are entitled to terminate the agreement without being obliged to pay any compensation.

11. Pledge in case of resale
11.1 In the event of resale to a third party of the goods delivered by the seller to the buyer and by these unpaid goods, the buyer is obliged to pledge this claim to the seller immediately after the claim of the buyer against a third party has arisen, up to a maximum of the amount for which the seller has sold the goods to the buyer as security for payment of the purchase price to the seller.

12. Retention of title
12.1 The seller retains the ownership of all goods delivered and to be delivered to the buyer under the agreement until:
a. All claims of the seller resulting from delivery anties it has made to the buyer will be paid in full by the buyer;
b. The buyer has paid all claims with regard to work that the seller has performed for him under the agreement in question;
c. The Buyer has paid the Seller's claims due to shortcomings in the fulfillment of the aforementioned agreements;
d. The buyer has provided security for the full amount of the outstanding receivables plus additional costs.
12.2 The buyer is obliged to show and return these goods on the seller's first request, if the buyer does not fulfill his obligations, if his debt restructuring has been applied for or pronounced, if he is liquidating, applies for, or has obtained, a moratorium of payments. bankruptcy is declared or attachment is levied on the goods.
12.3 As long as the buyer has not fully complied with his payment obligations, the buyer is not allowed to alienate or encumber the goods.

13. Dissolution
13.1 The seller has the right against the buyer, who has not paid on time, without prejudice to his other rights under the conditions and / or the law, to dissolve one, more or all current purchase agreements without judicial intervention. The buyer is hereby liable for all damage suffered by the seller, including the costs of legal assistance.
13.2 In case of
(a) suspension of payments, bankruptcy of the buyer or application of the buyer for its own bankruptcy,
(b) dissolution of the buyer's company,
(c) (decision of the buyer to) total or partial cessation or transfer of the buyer's company,
(d) seizure of a significant part of the assets of the buyer,
(e) the non-fulfillment or incomplete fulfillment by the buyer of any material contractual obligation to the seller, even after written notice of default,
(f) more than twice non-payment by the buyer within a period of 3 months, all amounts owed by the buyer under the agreement become immediately due and payable. In the cases referred to, the seller is furthermore entitled to dissolve all agreements with the buyer with immediate effect, in whole or in part, by means of a written statement, without prejudice to the seller's other rights.

14. Jurisdiction
14.1 All disputes arising from the agreements concluded between the buyer and the seller to which these conditions apply will only be adjudicated by the competent court within the district where the seller has his statutory or actual place of business, unless it concerns a dispute in which the law the subdistrict court has been designated as the competent court.
14.2 Dutch law applies to all agreements governed by these conditions.

Bank

Haakplein v.o.f

ING Bank: NL39 INGB 0007 9381 86
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Social Media

Haakplein Info

Adres:
Steenarend 11, 4533GM, Terneuzen, Nederland

Haakplein heeft geen fysieke winkel!

Email:
haakplein@zeelandnet.nl

KVK:

69653933